Yazım Kuralları

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Dergi adları Index Medicus’a göre kısaltılmalıdır. Bir kaynakta yazarların sayısı beşten fazla olduğu durumlarda altıncı yazardan sonra Türkçe makalelerde “ve ark.” İngilizce makalelerde “et al.” ibaresi eklenmelidir. Kaynak yazımı aşağıda belirtilen örneklere göre yapılmalıdır:

Metin İçinde Kaynak Gösterme:

Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı ve yayın tarihi yazılarak belirtilmelidir. Birden fazla kaynak gösterilecekse kaynaklar arasında (;) işareti kullanılmalıdır.

Örnekler:

Birden fazla kaynak;

(Şahin ve ark 2002; Aslan 1995)

Tek yazarlı kaynak; (Aksoy 2007)

İki yazarlı kaynak; (Sayıner ve Demirci 2007)

Üç, dört ve beş yazarlı kaynak;

Metin içinde ilk kullanımda: (Allen, Ciambrune ve Welch 2000) Metin içinde tekrarlayan kullanımlarda: (Allen ve et al. 2000)

Altı ve daha çok yazarlı kaynak; (Şahin ve ark. 2008)

Kaynaklar Bölümünde Kaynak Gösterme:

Kullanılan tüm kaynaklar metnin sonunda ayrı bir bölüm halinde yazar soyadlarına göre alfabetik olarak numaralandırılmadan verilmelidir.

Kaynak yazımı ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

a) Kitap ise:

Karasar N (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. basım, 3A Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara, 101-112.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, Cilt 2,Sayı 2, 2015

Elektronik kitap:

Akdag R. The progress so far: health transformation in Turkey. Ankara, Turkey: Ministry of Health; 2009. http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitap.php?id=174&k=progress_report_health_transformation_p rogram_in_turkey_january_2009

(Erişim Tarihi: 18.11.2012).

b) Editörlü bir kitap ise:

Bayık A (1999). Sağlık eğitimi. Erefe İ. (Ed). Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı. Birlik Ofset Ltd. Şti., İstanbul, 12-19.

c) Çeviri kitap ise:

Kramer K, Stock M, Winter M (1993). Klinik Muayene Tanı ve Tedavi Kılavuzu: Osteoporozda Tanı Yöntemleri. Çeviren: Ü Ünlü, 2. basım, Yüce Yayınları, İstanbul, 456- 459.

d) Kitap bölümü ise:

Buzlu S (2002). Diyabetin psikososyal yönü. Erdoğan S (Ed.). Diyabet Hemşireliği Temel Bilgiler. Yüce Dağıtım A.Ş., İstanbul, 195-203.

e) Editörün yazar olduğu kitap ise:

Diener H C, Wilkinson M (Eds.) (1998). Drug-Induced Headache, 2nd ed., Springer Verlag, New York, 48.

f)Yazar adı olmayan kurum yayını ise:

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) (1974). Adlandırma İlkeleri, Ankara, 125.

g) Dergide yayınlanan makale ise:

Mutlu B, Savaşer S (2007). Çocuğu ameliyat sonrası yoğun bakımda olan ebeveynlerde stres nedenleri ve azaltma girişimleri. İ. Ü. F. N. Hem. Derg., 15 (60): 179-182.

H Dergi eki (Supplement):

Ahrens T (2003). Severe sepsis management: Are we doing enough?. Crit Care Nurse., 23 (Suppl. 5):2-15.

 

h) Kongre/ Sempozyum bildirisi ise: Kongre bildirileri kitap haline getirilmiş ise;

Kayır A (1986). Tek ve kardeşli ergenlerde şahsiyet yapısı. XXI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, Mimeray Ofset, İstanbul, 546-552.

Kongre bildirileri kitap haline getirilmemiş ise;

Kanan, N. (2001). Ağrı Yönetimi. XIV. Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan- 04 Mayıs, İstanbul.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, Cilt 2,Sayı 2, 2015

i) Tez ise;

Coşansu G (2001). Erişkinlerde diyabet risk faktörlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 53-55.

j) İnternet kaynağı ise;

Hiro D (1998). Politics Lebanon: Lebanese voting again. IPS World News, 17-25, http://www.oneworld.org/ips2 (Erişim Tarihi: 10.02.2000).

Elektronik rapor, doküman:

World Health Organization. World alliance for patient safety forward programme 2005. http://www.who.int/patientsafety/en/brochure_final.pdf

(Erişim Tarihi: 08.08 2010).

TC Sağlık Bakanlığı. Sağlıkta performans ve kalite yönergesi. http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/14_subat_2012/1402yoner ge.pdf

(Erişim Tarihi: 24.05 2011).

k) Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayını kullanıldı ise;

Ferrans C E, Powers M S (1985 a). Quality of life index: Development and psychometric properties. Advances in Nursing Science, 8 (1): 15-24.

Ferrans C E, Powers M S (1985 b). Psychometric assesment of the quality of life index. Reserach in Nu rsing and Health, 15: 26-36.

Sayfa başına git